Build Your OEM Software Products

"เราสามารถพัฒนา OEM Software Products ให้กับคุณได้อย่างง่าย ติดต่อเรา"

Print Monitor and Cost Control

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์ของแต่ละแผนก ระบบจัดการปัญหาการใช้งานของเครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ตอบโจทย์ แก้ปัญหาระบบซอฟต์แวร์ที่ผูกติดมากับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และไม่สนับสนุนใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ ที่หน่วยงานใช้งานอยู่

คุณสมบัติและประโยชน์
- รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์
- ระบบแก้ปัญหา error เครื่องพิมพ์ให้อัตโนมัติ ลดภาระการดูแลเครื่องพิมพ์จำนวนมากในหน่วยงาน
- ระบบควบคุมค่าใช้จ่ายการพิมพ์ของแต่ละแผนก
- ระบบรายงานแยกค่าใช้จ่ายการพิมพ์เป็นราย เครื่องพิมพ์/แผนก/ผู้ใช้งาน
- ระบบเชื่อมต่อ Single sign on Active Directory/LDAP หรือ User login

More Info...

Smart Push Notification

ซอฟต์แวร์สำหรับ รับ-ส่งข้อมูล push notification ระหว่างระบบซอฟต์แวร์ภายในองค์กรไปยัง Smart Phone (iOS/Android) แทนการส่งด้วย E-mail และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้อความด้วย SMS ทำงานเทียบเท่า Line application/Facebook messenger แต่ปลอดภัยกว่าเพราะเข้ารหัสในการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน ตอบโจทย์ ในเรื่องความเสถียรและปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานไปยังพนักงานผ่าน Mobile application

คุณสมบัติและประโยชน์
- ข้อความเข้ารหัส ปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล
- ง่ายในการเขียนซอฟต์แวร์เชื่อมต่อ Mobile application กับระบบภายในหน่วยงาน
- มี API พร้อมใช้งาน ง่ายในการเขียนซอฟต์แวร์เพื่อการเชื่อมต่อ
- รับ-ส่งข้อมูลได้อย่างง่ายระหว่าง Mobile application และคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

More Info...

 

POP3 Mail Monitor

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ไฟล์-ข้อมูลการรับ-ส่ง E-mail อัตโนมัติ จำนวนมากต่อวัน เพื่อง่ายในแยกข้อมูล การออกรายงาน ติดตามงานขาย และปัญหาของลูกค้า เช่นรายงานการรับ-ส่งข้อมูล E-mail ของพนักงานขาย การตอบกลับ E-mail ไปยังลูกค้า ปัญหาร้องเรียนและแนะนำจาก E-mail ของลูกค้าเป็นต้น ตอบโจทย์ ในด้าน CRM การบริการงานลูกค้า และบริหารงานทีมขาย

คุณสมบัติและประโยชน์
- รองรับการเชื่อมต่อ Mail Server พร้อมๆ กัน เช่น Hotmail/Gmail หรือระบบ Mail Server ภายในหน่วยงาน
- เก็บข้อมูล วิเคราะห์รายงานการรับ-ส่ง E-mail
- รายงานการรับ-ส่ง E-mail ของพนักงาน/ลูกค้า

More Info...

 

 

Smart Survey Form

ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจ เก็บข้อมูลกระดาษแบบสอบถาม แบบสำรวจงานสถิติ งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน อัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เป็นนวัตกรรมการเก็บข้อมูลจากกระดาษ Paper Data Transformation ไปยังรูปแบบข้อมูล Digital ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตอบโจทย์ แก้ปัญหาการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากและความไม่ยืดหยุ่นในการออกแบบกระดาษ ของเครื่องตรวจแบบสอบถามในปัจจุบัน และยังรองรับการอ่านกระดาษผ่าน Mobile application (iOS/Android) สแกน

คุณสมบัติและประโยชน์
- ออกแบบและพิมพ์ แบบฟอร์มกระดาษได้ไม่จำกัดจาก Excel ไฟล์
- ออกแบบกระดาษแบบสอบถาม แบบสำรวจสถิติ ให้ตรงกับหน่วยงานที่ใช้งานได้ เช่นรหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสำรวจเป็นต้น
- ระบบบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติ ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลรายงาน
- กระดาษแบบฟอร์ม 1 ชุด ตรวจกระดาษได้มากสูงสุดถึง 10 แผ่น ทั้งหน้า-หลัง
- รองรับการตรวจกระดาษแบบสอบถามผ่าน Mobile application (iOS/Android)

More Info...

 

Education Smart OMR

ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เทียบเท่าเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพง ตอบโจทย์ แก้ปัญหาการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากและความไม่ยืดหยุ่นในการออกแบบกระดาษคำตอบข้อสอบ ของเครื่องตรวจข้อสอบในปัจจุบัน ทดแทนเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพงและยังรองรับการอ่านกระดาษคำตอบผ่าน Mobile application (iOS/Android) สแกน

คุณสมบัติและประโยชน์
- พิมพ์แบบฟอร์มกระดาษคำตอบข้อสอบได้ไม่จำกัดจาก Excel ไฟล์
- ออกแบบกระดาษคำตอบข้อสอบเองได้ให้ตรงกับหน่วยงานที่ใช้งาน เช่นจำนวนรหัสประจำตัวผู้สอบ รหัสวิชา เป็นต้น
- รองรับการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบได้ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
- กระดาษคำตอบ 1 ชุด ตรวจกระดาษคำตอบได้มากสูงสุดถึง 5 แผ่น
- รองรับการตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบผ่าน Mobile application (iOS/Android)

More Info...

 

Education Print Cost Control

ซอฟต์แวร์สำหรับบริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง เช่น งานบริการงานพิมพ์ ณ ห้องสมุดหรือห้องบริการคอมพิวเตอร์ ตามสถาบันการศึกษา มีระบบออกแบบคูปองเพื่อ Login ใช้งาน กำหนดโควต้าการใช้งาน รับงานพิมพ์(Pull Printing) ณ เครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ภายในเครือข่าย รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ตอบโจทย์ แก้ปัญหาระบบซอฟต์แวร์ที่ผูกติดมากับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และไม่สนับสนุนใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ ที่หน่วยงานใช้งานอยู่

คุณสมบัติและประโยชน์
- รองรับการทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์
- ระบบโควต้าการใช้งานบริการงานพิมพ์
- รับงานพิมพ์ใดๆ ก็ได้ภายในเครือข่ายเดียวกัน (Pull printing)
- รองรับระบบ topup เติมเงินหรือโควต้าการพิมพ์ด้วยตัวเอง
- รายงานการใช้งานอย่างละเอียด
- ระบบเชื่อมต่อ Single sign on Active Directory/LDAP หรือ User login

More Info...

Auto Fax and E-mail

ซอฟต์แวร์สำหรับส่งแฟกซ์และ E-mail อัตโนมัติ จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) เช่นใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เอกสาร Catalog สินค้า จำนวนมากต่อวัน/เดือน ตอบโจทย์ ในการที่ต้องส่งแฟกซ์และ E-mail ด้วยพนักงานเป็นประจำทุกวัน มีรายงานสถานะการส่ง ง่ายในการติดตามเอกสารปลายทาง

คุณสมบัติและประโยชน์
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ Print out เอกสารเพื่อทำการส่งแฟกซ์และสแกนส่ง E-mail
- ลดเวลา ลดขั้นตอนในการส่งแฟกซ์
- ลดเวลา ลดขั้นตอนในการส่ง E-mail
- ง่ายในการจัดการข้อมูล Address Book ของลูกค้า
- รายงานสถานะการส่ง ได้รับ/ไม่ได้รับ ของผู้รับปลายทางได้อย่างง่าย
- ง่ายในการทำแฟกซ์และ E-mail marketing
- สนับสนุนอุปกรณ์ 56K Fax modem ทั่วไปและ Mainpine IQ Express Fax Board.

More Info...

Computer Classroom Management

ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการ การเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เช่นระบบ Login เพื่อเข้าใช้งาน, รายงานช่วงเวลาที่ใช้งาน, รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมภายในเครื่อง, กำหนดระยะเวลาในการเข้ามาใช้งาน, รายงานประวัติการเข้ามาใช้งาน และเชื่อมต่อไปยัง Smart Phone (iOS/Android) เพื่อสั่งงานควบคุมคอมพิวเตอร์และสั่งจองเครื่องล่วงหน้าก่อนเข้าใช้งานบริการ ตอบโจทย์ ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้ใช้บริการจำนวนมากได้อย่างง่าย

คุณสมบัติและประโยชน์
- ง่ายในการสั่งงานคอมพิวเตอร์ผ่าน Web และ Mobile application
- กำหนดระยะเวลาการใช้งานของแต่ละเครื่องพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน
- รายงานเก็บประวัติการเข้ามาใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
- ระบบเชื่อมต่อ Single sign on Active Directory/LDAP หรือ User login

More Info...

 

Screen Capture Monitoring

ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและรายงานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน ตอบโจทย์ การป้องปรามและตรวจสอบการ post ข้อมูลผ่านโซเชียลของพนักงานภายในหน่วยงาน รวมถึงการวัดปริมาณ คุณภาพของงาน ในแต่ละวันของพนักงานในช่วงที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติและประโยชน์
- เก็บข้อมูลหน้าจอการใช้งานของผู้ใช้งาน การเข้าใช้งาน Web site หรือสื่อโซเชียลต่างๆ
- เก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้งานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
- เก็บรายงานประวัติการเข้าใช้งานเครื่องพิวเตอร์อย่างละเอียด ตามช่วงเวลา
- ป้องกันการเข้าใข้งานโปรแกรมบางอย่างภายในเครื่อง

More Info...

 

Install Lock Password-protect

ซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันการติดตั้งหรือเปิดใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ภายในหน่วยงาน ตอบโจทย์ การป้องกันไม่ให้ติดตั้งโปรแกรมอันไม่พึงประสงค์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

คุณสมบัติและประโยชน์
- รองรับการทำงานตั้งแต่ Windows XP
- ป้องกันการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ลงไปยังเครื่อง
- ป้องกันการเปิดใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานภายในเครื่อง
- ป้องกันการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลบางอย่างภายในเครื่อง
- ป้องกันการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในเครื่อง หรือสื่อโซเชียลอื่นๆที่ไม่อนุญาตให้ใช้งาน

More Info...

 

Latest News

 • History
 • 2018-05 Smart Survey Form
  ปรับปรุงโปรแกรมตรวจกระดาษแบบสอบถาม แบบสำรวจสถิติ ให้สามารถอ่านรูปแบบการฝนกระดาษแบบสอบถามได้ทั้งแบบ กากบาท, ระบาย หรือ checkmarks ได้. More details download.

  2018-05 Education Smart OMR
  ปรับปรุงโปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบ ให้สามารถอ่านรูปแบบการฝนกระดาษคำตอบได้ทั้งแบบ กากบาท, ระบาย หรือ checkmarks ได้. More details download.

  2018-01 Mobile Print Release Jobs
  ปรับปรุง Pull printing service รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Mobile application (iOS/Android)