30 days money back guarantee


Worldsoftbiz is the worldwide globaling provider of office automation software and customized solutions.
Payment Terms :
$400.00 / 1 Customized Solutions


Screen Capture Monitoring

ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและรายงานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน ตอบโจทย์ การป้องปรามและตรวจสอบการ post ข้อมูลผ่านโซเชียลของพนักงานภายในหน่วยงาน รวมถึงการวัดปริมาณ คุณภาพของงาน ในแต่ละวันของพนักงานในช่วงที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติและประโยชน์
- เก็บข้อมูลหน้าจอการใช้งานของผู้ใช้งาน การเข้าใช้งาน Web site หรือสื่อโซเชียลต่างๆ
- เก็บข้อมูลการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้งานภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
- เก็บรายงานประวัติการเข้าใช้งานเครื่องพิวเตอร์อย่างละเอียด ตามช่วงเวลา
- ป้องกันการเข้าใข้งานโปรแกรมบางอย่างภายในเครื่อง

$29.00 / 1 Computer Contact Sales

Please, contact us meet to discuss.

Mr. Jarun
Sales Software Engineer
Tel: +66 8-6983-1749
Email: jarun@worldsoftbiz.com
Mr. Dern
Sales Software Engineer
Tel: ++66 8-7597-1661
Email: dern@worldsoftbiz.com

Customer Success Story